Seurakunnan arvot ja toimintaperiaatteet

 

Arvot

 

Jumalan Sanan auktoriteetti

Olemme sitoutuneet Jumalan Sanaan ylimpänä auktoriteettina, tulkiten ja soveltaen sitä elämäämme siitä nousevien periaatteiden mukaisesti.

Seurakuntamme ylimpänä auktoriteettina toimii Jumalan Sana. Raamattu on Pyhän Hengen inspiroimaa kirjoitusta, näin ollen se on virheetöntä niin sanomaltaan kuin myös kanonisoinniltaan. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme uskollisia ja kuuliaisia Jumalan Sanalle. Raamatun tulkinnassa haluamme oppia ymmärtämään niitä periaatteita, jotka soveltuvat jokaiseen aikakauteen, paikkaan ja kulttuuriin. Raamatun periaatteiden soveltamisessa tämän päivän elämään pyrimme tasapainoiseen ja käytännönläheiseen toimintaan pohjautuen seurakunnan arvoihin ja ymmärtäen ympärillä olevan kulttuurin.

 

Kristuskeskeisyys

Kaiken mitä teemme ja opetamme tulee kirkastaa Jeesuksen persoonaa ja hänen jumalallista olemustaan.

Seurakuntamme on Kristus-keskeinen. Jokaisella seurakuntamme jäsenellä on henkilökohtainen usko ja suhde Häneen. Kaiken toimintamme tavoitteena on Kristuksen korottaminen. Seurakunnassamme toteutamme ja toimimme yleisen pappeuden periaatteita noudattaen.

 

Ihmisläheisyys

Arvostamme jokaista ihmistä Jumalan luomana persoonana, jolloin keskinäinen yhteytemme perustuu samanarvoisuuteen, toistemme kunnioittamiseen sekä aktiiviseen välittämiseen.

Seurakunnassamme olemme ihmisläheisiä, pitäen kaikkia samanarvoisina. Jokaisella yksilöllä on vapaus olla oma itsensä ja hänet vastaanotetaan sellaisenaan. Ihminen on Jumalan kuva ja Jumalan luomana arvokas itsessään. Tahdomme pitää seurakuntamme kodinomaisena ja avoimena kaikille. Aktiivisella välittämisellä ja huolenpidolla, tahdomme luoda ja ylläpitää avointa yhteyttä toisiimme.

 

Opetuslapseus

Olemme sitoutuneet henkilökohtaiseen opetuslapseuteen ja opetuslapseuttamiseen. Rohkaisemme, tuemme ja autamme jokaista palvelemaan lahjojensa ja kutsumuksensa mukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että seurakuntamme jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen usko ja suhde Jeesukseen. Omassa elämässämme tahdomme oppia kuuliaisuuteen ja tuntemaan Häntä paremmin Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen kautta. Tuemme ja rohkaisemamme toisiamme hengellisessä kasvussa.

 

Avoimuus

Sitoudumme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, totuudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen, koskien kaikkea päätöksentekoa, toimitapoja ja vuorovaikutusta.

Avoimuus päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että jokaisella seurakuntalaisella on oikeus osallistua päätöksentekoon seurakunnan kokouksen kautta ja tietää päätöksistä, joita tehdään seurakuntaamme koskevissa asioissa mm. taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset asiat. Avoimuus toimitavoissa tarkoittaa, että sitoudumme toimimaan yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Avoimuus vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteissa tarkoittaa, että pyrimme ja tahdomme jakaa elämäämme toistemme ja muiden kanssa. Emme salaile asioita tarkoituksenhakuisesti tai osallistu juoruiluun.

 

Toimintaperiaatteet

 

Seurakuntamme arvojen toteuttamiseen ja päämääriin pyrimme

 

1) Tekemällä yhteistyötä – ei ainoastaan työtä yhdessä

- tämä tarkoittaa sitä, että kaikki toiminnot tehdään yhdessä niissä toimivien toimijoiden kanssa niin, että kaikkien toimijoiden mielipide kuullaan ja toimintaa ohjaa toiminnan päämäärä ja tavoite

 

2) Rakentamalla aktiivisesti yhteyttä – yhteyden rakentaminen on aktiivista toimintaa, joka lähtee minusta muihin päin

 

3) Tukemalla hengellistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua – me rakennamme ja yhdistämme

 

4) Palvelemalla ihmisiä evankeliumin mukaan. Toimintamme tulee olla Jumalasta ja tarpeista lähtöisin.

 

5) Elämällä vastuullisesti. Olen itse elävä esimerkki siitä mitä opetan ja missä toimin.

 

6) Sitoutumalla kehittämään itseäni rakentavassa tiedollisessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä.

 

Y-tunnus: 2287237-9
Sähköposti: open.house.seurakunta (at) gmail.com
© Open House kristillinen yhdistys ry 2012
Nettitaivas