Yhdistyksen toimintasuunnitelman 2020 tiivistelmä ja säännöt

 

Open House kristillinen yhdistys ry.

TOIMINTASUUNNITELMAN 2020 tiivistelmä

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää osallisuutta kaikissa ikäluokissa sekä pitää esillä ja edistää kristillisen etiikan mukaista toimintaa ja elämänkatsomusta tukien ja antaen eri-ikäisille ihmisille valmiuksia itsenäiseen elämään.

Kuluvana toimintakautena yhdistys pyrkii etsimään hyviä yhteistyökumppaneita toteuttaakseen suunniteltua toimintaa yhdistyksen jäsenten sekä yhdistyksen toimintapiirissä olevien ihmisten yhteiskunnalliseksi hyväksi.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö: Sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi toimintakauden aikana järjestetään ainakin yksi ylimääräinen jäsenkokous, syksyllä 2020, jossa käsitellään etukäteen vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa ja budjettia. Hallitus kokoontuu vähintään joka toinen kuukausi.

Kokoontumiset ja tapahtumat: Yhdistyksen toimintaan kuuluvat kokoontumiset avoimien solujen, jumalanpalveluksien ja sosiaalisen kanssakäymisen puitteissa. Leirejä järjestetään tarpeen mukaisesti. Opetusta toteutetaan koulun opetussuunnitelman sekä tarpeiden mukaisesti.

Diakoniatyötä, jonka kautta tuetaan pääasiallisesti jäsenten sekä yhdistyksen yhteydessä olevien osallisuutta, toteutetaan edelleen tarveharkintaisesti. 

Lähetystyön tavoitteena on jatkaa yhteistyön ja yhteyden rakentamista yhdistyksen toimintapiirissä olevien ihmisten kanssa Espanjassa, Cocentainassa.

Fida Internationalin kautta Bangladeshissa ja Bosnia-Hertsegovinassa olevien kummilasten kannatusta jatketaan myös vuoden 2020 aikana. Lisäksi Rhodoksella asuvaa kummilasta muistetaan vuoden 2020 aikana.

Lapsi- ja nuorisotyötä yhdistys toteuttaa tukemalla vaikutuspiirissään olevien yksilöiden ja perheiden kasvatustyötä perheeseen, perhepiiriin tai yksilön elämänpiiriin kuuluvien lasten ja nuorten kanssa.

Eheydy ja Palvele -koulua toteutetaan tehdyn opetussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma tarkennetaan kevään 2020 yhdistyksen kokouksessa.

Tiedottaminen tapahtuu pääasiassa sosiaalisen median välityksellä (Facebook-profiili, Facebook-ryhmä) sekä sähköpostilistan kautta. Lisäksi yhdistyksellä on käytössään kotisivut.

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta. Toiminta rajoittuu ja mahdollistuu taloudellisten resurssien mukaan.

 

 

 

Säännöt

 

Open house kristillinen yhdistys r.y.

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Open House kristillinen yhdistys r.y., ja kotipaikka on Lohja.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on pitää esillä ja edistää kristillisen etiikan mukaista toimintaa ja vakaumuksellista elämänkatsomusta, antaa valmiuksia ja tukea eri-ikäisille ihmisille itsenäiseen hengelliseen pohdintaan ja oman vakaumuksen määrittelemiseen sekä tukea perheitä, lapsia ja nuoria kasvamaan päihteettömään ja itsenäiseen aikuisuuteen, ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä sekä auttaa syrjäytyneitä perheitä, lapsia ja nuoria löytämään tarvittavia taitoja normaaliin, itsenäiseen yhteiskuntaa hyödyttävään elämään.

Yhdistyksen toiminta pohjautuu humanistis-kristilliseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan näemme ihmisen kokonaisvaltaisesti toisistaan riippuvaisien toimintojen muodostamana fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä olentona.

Yhdistyksen arvot ja toimintaperiaatteet ovat kristillisen etiikan mukaiset ja nähtävillä jäsenkaavakkeessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää ja tukee jäseniensä sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa siten, että se tukee kotien ja koulujen kasvatustyötä järjestäen retkiä, leirejä, kilpailuja, kerho-, esitelmä-, kokous-, ja koulutustoimintaa, valistus- ja teematilaisuuksia sekä paikallisesti yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja eri puolilla Suomea sekä yhdistyksen erikseen määrittelemissä kohteissa ulkomailla. Lisäksi yhdistys harjoittaa lähetystyötä erikseen määrittelemissään kohteissa ulkomailla.

Yhdistys ei toiminnallaan puutu valtiollisiin asioihin eikä politiikkaan.

3§ Varain hankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi järjestämällä erilaisia huvi-, juhla-, yms. tapahtumia, myyjäisiä, kilpailuja ja tempauksia. Yhdistys voi hankkia varoja myös arpajaistoiminnasta annettujen säännösten ja määräysten mukaisella tavalla.

Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa vapaaehtoisia lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää lain mukaisella luvalla rahankeräyksiä ja yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa koota niihin osallistuvien keskuudessa vapaaehtoisia kolehteja tavalla, ettei sitä voida pitää varsinaisena rahankeräyksenä. Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

4§ Jäsenet

Yhdistykseen voivat liittyä varsinaisiksi jäseniksi kaikki yhdistyksen hallituksen hyväksymät henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen periaatteet ja toiminnan tavoitteet. Jäsenenä olevan henkilön elämän tulee olla sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen kanssa ja jäsenen tulee tukea yhdistystä tarkoituksensa toteuttamisessa. Yhdistyksen jäseneksi aikovan on tehtävä aikomuksestaan kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, mikäli hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä, laiminlyö jäsenelle sääntöjen mukaan kuuluvat velvollisuutensa tai aiheuttaa haittaa yhdistyksen toiminnalle.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokoukselle. Ero pyynnöstä myönnetään heti.

5§ Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat yhdistykselle jäsenmaksua. Vuosikokous vahvistaa vuosittain jäsenmaksun suuruuden. Yhdistyksen kokous voi kutsua ainaisjäseneksi pitkään yhdistyksen hyväksi toimineen henkilön ilman jäsenmaksua. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä vapauttaa jäsenet jäsenmaksusta yksittäisenä vuonna taloudellisin syin.

6§ Jäsenen äänioikeus

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja ainaisjäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeuttaan jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kahtena vuotena peräkkäin ilman edellä 5:nessä pykälässä mainittua vapautusta, ei hän saa käyttää äänioikeuttaan.

7§ Jäsenluettelo

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1. momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilötietolaissa. Luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

8§ Hallitus

Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä sekä vähintään yksi (1) tai enintään kaksi (2) varajäsentä yhdistyksen varsinaisen kokouksen valinnan mukaisesti. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että 1/3 (yksi kolmasosa) tai lähinnä 1/3 (yksi kolmasosa) jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäiset erovuoroiset jäsenet hallitus päättää keskuudestaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita sihteerin ja taloudenhoitajan hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten on oltava viisitoista vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsen.

9§ Hallituksen kokoukset

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa. Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan äänellä, kuitenkin henkilövaalin kyseessä ollessa arvalla.

10§ Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, joka on Open House seurakunnan pastori. Toiminnanjohtajan nimittää yhdistyksen jäsenten esityksestä hallitus ja erottaa hallitus.

11§ Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12§ Tilinpäätös

Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi alkaa yhdistyksen perustamisesta ja jatkuu 31.12.2009 asti, siitä eteenpäin tilikausi on yksi vuosi 01.01.–31.12. kunakin vuonna.

Tilinpäätös edelliseltä kaudelta tulee olla valmiina seuraavan maaliskuun 30. päivään mennessä. Yhdistyksen tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen sekä yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajan mahdollisesti tekemistä tilintarkastuslain 19§ 2. ja 3. momentin mukaisista muistutuksista tai täydentävistä tiedoista antakoon hallitus selvityksen yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle.

Mikäli tilintarkastuksesta on laadittu tilintarkastuslain 20§ mainitsema pöytäkirja, tulee hallituksen käsitellä pöytäkirja välittömästi ja säilyttää se luotettavalla tavalla. Pöytäkirjaa tai sen sisältämiä tietoja hallitus ei ole velvollinen esittämään yhdistyksen kokoukselle.

13§ Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on yhdistyksen varsinaisen kokouksen valitsema tilintarkastaja ja hänellä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä. Tilintarkastajan riippumattomuudesta ja esteellisyydestä on huomioitava tilintarkastuslain 23§ ja 24§ mainitsemat seikat.

14§ Varsinainen yhdistyksenkokous eli vuosikokous

Varsinainen yhdistyksenkokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun viimeiseen päivään mennessä. Varsinaisessa kokouksessa on:

Valittava kokoukselle

• puheenjohtaja ja sihteeri

• pöytäkirjan tarkastajat

• tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Todettava

• läsnäolijat

• kokouksen päätösvaltaisuus

Esitettävä

• tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

• kustannusarvio ja toimintasuunnitelma kuluvalle kaudelle

• tilintarkastuskertomus

Päätettävä

• tilinpäätöksen vahvistamisesta

• toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

• vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

• jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille

Valittava

• hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

• tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, mikäli yhdistys on tilintarkastusvelvollinen. Tilintarkastusvelvollisuus määräytyy tilitarkastuslain 4§ mukaan.

• lisäksi käsiteltävä muut kokoukselle määräaikaan mennessä esitetyt asiat.

15§ Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, jos tilintarkasta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous.

16§ Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa

Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Mitä 1. ja 2. momentissa tarkoitettujen henkilöiden tai jäsenten esteellisyydestä on säädetty, koskee myös heidän asiamiestään tai edustajaansa.

17§ Kokouskutsut

Kutsut yhdistyksenkokoukseen toimitetaan ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen verkkoyhteisössä ja paikallisessa sanomalehdessä aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös kirjeitse niille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat sitä hallitukselta pyytäneet.

18§ Varojen käyttö yhdistyksen toiminnan päättyessä

Mikäli yhdistys purkaantuu, luovutetaan yhdistyksellä sillä hetkellä olevat varat lähinnä vastaavaa kristilliseen arvomaailmaan perustuvaa toimintaa toteuttavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai seurakunnalle yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksellä.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi luovutetaan varat samaan tarkoitukseen.

 

 

 

 

Y-tunnus: 2287237-9
Sähköposti: open.house.seurakunta (at) gmail.com
© Open House kristillinen yhdistys ry 2012
Nettitaivas